Støtteforeningen til FCMR – Privatlivspolitik

Underretning om behandling af personoplysninger 

I forbindelse med persondataforordningens ikrafttræden den 25. maj 2018 skal Støtteforeningen for FCMR underrette dig om, hvilke typer personoplysninger vi har om dig, hvilken formål vi har til behandling af dine personoplysninger, samt dine rettigheder i forbindelse med FCMRs støtteforenings behandling af dine personoplysninger.

I det vedlagte bilag kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger.

Dette brev er alene til orientering, og du behøver ikke at gøre mere.

Du kan evt. læse mere på radio FCMR’s hjemmeside under støtteforening www.fcmr.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i vedlagte bilag.

Bilag:
Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Støtteforeningen for FCMR er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig eller din forening. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Støtteforeningen ved Formand Hanne Thomsen

Mail:   stoetteforeningen@fcmr.dk

Støtteforeningens CVR 29451206

Bankoplysninger:    Kto. Nr.:       9006 – 4567272694

 Du er til enhver tid velkommen til at kontakte vores kontaktperson omkring vores behandling af dine personoplysninger med henvisning dataansvarlig er kassereren

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, når det er relevant jf. forsyningspligten.

·         Navn, adresse, brugernavn, CPR/CVR-nummer, e-mail adresse.

·         Vi behandler kun oplysninger om lovovertrædelser i særlig- og relevant henseende.

·         Vi behandler kun personfølsomme oplysninger i særlig- og relevant henseende.

·         Vi overfører ikke dine oplysninger til modtagere i tredjelande.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig. Herudover videregiver vi kun dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som vi har indgået databehandleraftale med og internt i Støtteforeningen for FCMR, såfremt dette er muligt at gøre i overensstemmelse med de persondataretlige regler.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Støtteforeningens forpligtigelser overfor dig som kunde, eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Er dine data følsomme, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe, at dette er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted, samt så længe det er relevant og nødvendigt, af hensyn til den enkelte kundes sikkerhed. Herefter slettes eller makuleres data.

Dine rettigheder

Du har, efter databeskyttelsesforordningen, en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger af dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde, ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk